Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg, tabletten

ATC-Code
P02CA01
Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg, tabletten

Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN

Standardarzneimittel Mens
Stof(fen)
Mebendazol
Verdovend
Nee
Datum van goedkeuring 25.06.2022
Farmacologische groep Antinematodale agenten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg gebruikt u tegen een worminfectie.

Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg is aangewezen bij de behandeling van infecties met één of meerdere wormsoorten:

- aarsmade (Enterobius vermicularis); - spoelworm (Ascaris lumbricoides); - zweepworm (Trichuris trichuria);

- mijnworm (Ancylostoma duodenale, Necator americanus).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Deze overgevoeligheid kan worden herkend aan huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een gezwollen gezicht. Stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

KRUIDVAT ANTI-WORM MEBENDAZOL 100 MGModule 1.3.1.3
RVG 26752=19111PIL
Version 2109Page 2 of 6

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

  • bij kinderen jonger dan 2 jaar. Geef mebendazol niet aan kinderen onder de 2 jaar zonder eerst met uw arts of apotheker te hebben overlegd, want er is weinig ervaring met het gebruik van dit middel bij jonge kinderen.
  • Als de worminfectie gepaard gaat met diarree neem dan contact op met een arts. Als u dit middel gebruikt voor de behandeling van aarsmaden, dienen alle gezinsleden te worden behandeld, om een nieuwe worminfectie te voorkomen.
  • Als u ook metronidazol gebruikt. Combinatie van deze producten kan leiden tot het Stevens- Johnson syndroom (ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode

vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking) of toxische epidermale necrolyse (ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).

Informeer uw arts of apotheker in elk geval:

  • wanneer u naast dit middel medicijnen gebruikt tegen teveel maagzuur die cimetidine bevatten;
  • wanneer u een geneesmiddel tegen bepaalde infecties gebruikt dat metronidazol bevat (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”). Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U mag dit middel bij de maaltijd innemen, maar dit hoeft niet.

U kunt de tabletten kauwen of heel doorslikken met wat water of een andere vloeistof.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Uw arts zal u vertellen of u dit middel kunt gebruiken als u in verwachting bent. Dit is afhankelijk van de ernst van de infectie en hoe lang u al zwanger bent.

Borstvoeding

In de periode waarin u borstvoeding geeft, moet u voorzichtig zijn met het innemen van dit middel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke, het is niet waarschijnlijk dat dit middel uw reactievermogen vermindert.

Mebendazol anti-wormtabletten bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

KRUIDVAT ANTI-WORM MEBENDAZOL 100 MGModule 1.3.1.3
RVG 26752=19111PIL
Version 2109Page 1 of 6

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Hieronder worden de bijwerkingen opgesomd die kunnen optreden bij de behandeling met dit middel. De evaluatie van de bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties:

Zeer vaak:Bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
Vaak:Bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
Soms:Bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers
Zelden:Bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
Zeer zelden:Bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers
Niet bekendKan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zelden: Tekort aan witte bloedcellen

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden: Overgevoeligheid, bij ernstige overgevoeligheid voor stoffen in het geneesmiddel kan een ernstige reactie optreden waarbij de bloedvaten plotseling zeer wijd worden, met als gevolg dat de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en

KRUIDVAT ANTI-WORM MEBENDAZOL 100 MGModule 1.3.1.3
RVG 26752=19111PIL
Version 2109Page 5 of 6

klamme huid (anafylactische reactie). In extreme gevallen kan bewustzijnsverlies optreden (anafylactoïde reactie).

Zenuwstelselaandoeningen

Zelden: Stuipen, duizeligheid

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: Buikpijn

Soms: Maag- en darmklachten, diarree, winderigheid

Lever- en galaandoeningen

Zelden: Ontsteking van de lever, afwijkende leverfunctietesten

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden: Jeuk, een huidaandoening waarbij de bovenlaag van de huid loskomt van de onderste lagen en erythma multiforme, een aandoening waarbij gezwollen rode plekken blaren kunnen vormen (Stevens-Johnson syndroom of toxische epidermale necrolyse), huiduitslag, gezwollen aangezicht (angio-oedeem), netelroos, haaruitval

Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien één van de volgende symptomen optreden.

  • Een ernstige huidstoornis zoals huiduitslag, blaren op de huid en pijnlijke zweren in de mond, ogen of ano-genitale regio (betreft de aars en geslachtsdelen), vergezeld van koorts.
  • Een reactie die plaatsvindt onmiddellijk na toediening en gekenmerkt wordt door huiduitslag, jeuk, ademnood en gezwollen aangezicht.
  • Een ernstige overgevoeligheidsreactiedie plaatsvindt kort na de toediening en gekenmerkt wordt door netelroos, jeuk, opwelling, flauwte en ademhalingsmoeilijkheden, te midden van andere symptomen.
Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

Website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

KRUIDVAT ANTI-WORM MEBENDAZOL 100 MGModule 1.3.1.3
RVG 26752=19111PIL
Version 2109Page 1 of 6

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is mebendazol (100 mg per tablet).

De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, gelatine, glycerol (E422), microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, saccharinenatrium (E954), crosspovidon (E1202), colloïdaal siliciumoxide (E551), magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn wit, rond, hebben een breukstreep en de inscripties "Mebendazol" en "100".

De Kruidvat anti-worm mebendazol 100 mg zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 2, 6 en 8 stuks in doordrukstrip.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Marel BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland

Fabrikant

Aurobindo Pharma B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Nederland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

RVG 26752=19111

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2021.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.